Нормативно-правова база

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Форма запиту на інформацію

Розпорядник інформації (виконавчий орган Миколаївської міської ради)     

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

Кому (посадова особа)

 Запитувач (організація, юридична особа), поштова або електронна адреса, контактний телефон

____________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

____________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних ____________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

____________________________________________________________________
поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» надати

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу _______________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)


на електронну адресу
___________________________________________________________________________

телефаксом
___________________________________________________________________________

за телефоном
___________________________________________________________________________

________ ____________
(дата) (підпис)

____________
Примітки.

Порядок
складання та подання до адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради запитів на інформацію


1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит може бути поданий до адміністрації:
- на поштову адресу – 54001, м. Миколаїв, вул. Інженерна, 1;

- на електронну адресу -  aguazr@mkrada.gov.ua

- телефаксом - (0512) 37 56 64;
- за телефоном – (0512) 37 56 87, 37 56 77.

3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу адміністрації в робочий час: понеділок - п’ятниця з 8.30 до 17.00, перерва на обід - з 12.30 до 13.00.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у загальному відділу або яка розміщується на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює головний спеціаліст загального відділу адміністрації із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

1. Інформація, що міститься у документах адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію.

2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності адміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф "Для службового користування". Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Інструкція

з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію

Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає обов’язковий для адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради (далі - розпорядник інформації) порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі – документи).

2. Ведення, облік, зберігання і використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на загальний відділ адміністрації.

Приймання, облік, розмноження і розсилання документів

3. Приймання та облік (реєстрація) документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, здійснюється загальним відділом адміністрації.

4. Кореспонденція, що надходить, приймається і розкривається централізовано, при цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

5. У разі надходження документів у неробочий час, вони приймаються черговим працівником і передаються наступного робочого дня до загального відділу адміністрації.

6. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи.

7. Облік документів здійснюється шляхом електронної реєстрації.

8. На кожному зареєстрованому документі, а також супровідному листі проставляється штамп, у якому зазначаються найменування адміністрації, реєстраційний номер документа та дата його надходження.

9. Розмноження документів здійснюється за дорученням голови адміністрації за допомогою наявних засобів оргтехніки.

10. Розсилання документів здійснюється загальним відділом поштовим зв’язком або нарочно.

Формування виконаних документів у справи

11. Документи після їх виконання формуються в окремі справи.

12. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ адміністрації.

Використання документів

13. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Зберігання документів

14. Документи зберігаються в окремих справах в загальному відділі адміністрації з терміном зберігання відповідно до номенклатури справ.

______________________________